ART. 461 – Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor

CAPITOLUL II – Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri

ART. 455 – Reguli generale

ART. 456 – Scutiri

ART. 457 – Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

ART. 458 – Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

ART. 459 – Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

ART. 460 – Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice

ART. 461 – Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor

(1) Impozitul pe cladiri este datorat pentru Intregul an fiscal de persoana care are In proprietate cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2) In cazul dobândirii sau construirii unei cladiri In cursul anului, proprietarul acesteia are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local In a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, In termen de 30 de zile de la data dobândirii si datoreaza impozit pe cladiri Incepând cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

(3) Pentru cladirile nou-construite, data dobândirii cladirii se considera dupa cum urmeaza:

  1. a) pentru cladirile executate integral Inainte de expirarea termenului prevazut In autorizatia de construire, data Intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminarii efective a lucrarilor;
  2. b) pentru cladirile executate integral la termenul prevazut In autorizatia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea Intocmirii procesului-verbal de receptie In termenul prevazut de lege;
  3. c) pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut In autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, In conditiile legii, la data expirarii acestui termen si numai pentru suprafata construita desfasurata care are elementele structurale de baza ale unei cladiri, In speta pereti si acoperis. Procesul-verbal de receptie se Intocmeste la data expirarii termenului prevazut In autorizatia de construire, consemnându-se stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita desfasurata In raport cu care se stabileste impozitul pe cladiri.

(4) Declararea cladirilor In vederea impunerii si Inscrierea acestora In evidentele autoritatilor administratiei publice locale reprezinta o obligatie legala a contribuabililor care detin In proprietate aceste imobile, chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de construire.

(5) In cazul In care dreptul de proprietate asupra unei cladiri este transmis In cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care detine dreptul de proprietate asupra cladirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului In care se Instraineaza.

(6) In cazul extinderii, Imbunatatirii, desfiintarii partiale sau al altor modificari aduse unei cladiri existente, inclusiv schimbarea integrala sau partiala a folosintei, precum si In cazul reevaluarii unei cladiri, care determina cresterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere la organul fiscal local In a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, In termen de 30 de zile de la data modificarii respective si datoreaza impozitul pe cladiri determinat In noile conditii Incepând cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

(7) In cazul desfiintarii unei cladiri, proprietarul are obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere la organul fiscal local In a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, In termen de 30 de zile de la data demolarii sau distrugerii si Inceteaza sa datoreze impozitul Incepând cu data de 1 ianuarie a anului urmator, inclusiv In cazul cladirilor pentru care nu s-a eliberat autorizatie de desfiintare.

(8) Daca Incadrarea cladirii In functie de rangul localitatii si zona se modifica In cursul unui an sau In cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe cladiri, impozitul se calculeaza conform noii situatii Incepând cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

(9) In cazul cladirilor la care se constata diferente Intre suprafetele Inscrise In actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate In conditiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au In vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari de cadastru. Datele rezultate din lucrarile de cadastru se Inscriu In evidentele fiscale, In registrul agricol, precum si In cartea funciara, iar impozitul se calculeaza conform noii situatii Incepând cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui In care se Inregistreaza la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexa la declaratia fiscala.

(10) In cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe Intreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli:

  1. a) impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar, Incepând cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui In care a fost Incheiat contractul;
  2. b) In cazul Incetarii contractului de leasing, impozitul pe cladiri se datoreaza de locator, Incepând cu data de 1 ianuarie a anului urmator Incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului In posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
  3. c) atât locatorul, cât si locatarul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal local In a carui raza de competenta se afla cladirea, In termen de 30 de zile de la data finalizarii contractului de leasing sau a Incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului In posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing Insotita de o copie a acestor documente.

(11) Taxa pe cladiri se datoreaza pe perioada valabilitatii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, Inchiriere, administrare ori folosinta. In cazul contractelor care prevad perioade mai mici de un an, taxa se datoreaza proportional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, Inchiriere, administrare ori folosinta.

(12) Persoana care datoreaza taxa pe cladiri are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local In a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei In care intra In vigoare contractul prin care se acorda dreptul de concesiune, Inchiriere, administrare ori folosinta, la care anexeaza o copie a acestui contract.

(13) In cazul unei situatii care determina modificarea taxei pe cladiri datorate, persoana care datoreaza taxa pe cladiri are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local In a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei In care s-a Inregistrat situatia respectiva.

(14) Declararea cladirilor In scop fiscal nu este conditionata de Inregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.

(15) Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie si In cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe cladiri.

ART. 462 – Plata impozitului/taxei

ART. 461 – Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor