ART. 457 – Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

CAPITOLUL II – Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri

ART. 455 – Reguli generale

ART. 456 – Scutiri

ART. 457 – Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

(1) Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate In proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse Intre 0,08% – 0,2%, asupra valorii impozabile a cladirii. Cota impozitului pe cladiri se stabileste prin hotarâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(2) Valoarea impozabila a cladirii, exprimata In lei, se determina prin Inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimata In metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata In lei/m2 , din tabelul urmator:

Tipul cladirii Valoarea impozabila

– lei/m2 –

Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si Incalzire (conditii cumulative) Fara instalatii de apa, canalizare, electrice sau Incalzire
A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate In urma unui tratament termic si/sau chimic 1.000 600
B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 300 200
C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate In urma unui tratament termic si/sau chimic 200 175
D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 125 75
E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa Incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, In oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A – D 75% din suma care s-ar aplica cladirii 75% din suma care s-ar aplica cladirii
F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa Incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate In alte scopuri decIt cel de locuinta, In oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A – D 50% din suma care s-ar aplica cladirii 50% din suma care s-ar aplica cladirii

 

(3) In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica In tabelul prevazut la alin. (2) valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare materialului cu ponderea cea mai mare.

(4) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin Insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansarda, exceptând suprafetele podurilor neutilizate ca locuinta, ale scarilor si teraselor neacoperite.

(5) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin Inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

(6) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza In functie de rangul localitatii si zona In care este amplasata cladirea, prin Inmultirea valorii determinate conform alin. (2) – (5) cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut In tabelul urmator:

Zona In cadrul localitatii Rangul localitatii
0 I II III IV V
A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05
B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00
C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95
D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90

 

(7) In cazul unui apartament amplasat Intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie prevazut la alin. (6) se reduce cu 0,10.

(8) Valoarea impozabila a cladirii, determinata In urma aplicarii prevederilor alin. (1) – (7), se reduce In functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:

  1. a) cu 50%, pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
  2. b) cu 30%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa Intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
  3. c) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa Intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

(9) In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de renovare majora, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel In care a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor. Renovarea majora reprezinta actiunea complexa care cuprinde obligatoriu lucrari de interventie la structura de rezistenta a cladirii, pentru asigurarea cerintei fundamentale de rezistenta mecanica si stabilitate, prin actiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum si, dupa caz, alte lucrari de interventie pentru mentinerea, pe Intreaga durata de exploatare a cladirii, a celorlalte cerinte fundamentale aplicabile constructiilor, conform legii, vizând, In principal, cresterea performantei energetice si a calitatii arhitectural-ambientale si functionale a cladirii. Anul terminarii se actualizeaza In conditiile In care, la terminarea lucrarilor de renovare majora, valoarea cladirii creste cu cel putin 50% fata de valoarea acesteia la data Inceperii executarii lucrarilor.

 

ART. 458 – Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

ART. 459 – Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

ART. 460 – Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice

ART. 461 – Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor

ART. 462 – Plata impozitului/taxei

ART. 457 – Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice