Membri titulari ANEVAR

Membri titulari ANEVAR.

Poate fi membru titular expert evaluator orice persoană fizică, indiferent de cetăţenie, naţionalitate, religie, sex sau convingeri politice, care prin pregătirea şi experienţa sa în domeniul evaluării a dobândit o competenţă deosebită de înţelegere şi rezolvare a problemelor din acest domeniu de activitate.
Calitatea de membru titular (expert evaluator) comportă îndeplinirea următoarelor condiţii:
– studii universitare finalizate cu diplomă eliberată de o instituţie de invăţământ superior din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, recunoscută de autorităţile române competente conform legii, care atestă încheierea de către titular a ciclului de studii universitare de licenţă, în domeniile stabilite de Consiliul Director;
– lipsa antecedentelor penale;
– o bună reputaţie profesională şi morală;
– cunoaşterea şi asumarea statutului, codului deontologic al profesiei de evaluator precum şi a regulamentelor, regulilor şi procedurilor asociaţiei;
acordarea unei atenţii deosebite perfecţionării profesionale continue, prin participarea în fiecare an, la un program echivalent a 20 de ore de pregătire continuă în domeniul evaluării;
– absolvirea unui program de practică agreat de asociaţie, conform regulilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea perioadei de stagiu
– deţinerea unei poliţe de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare, în vigoare

Dosarul de înscriere în ANEVAR trebuie să conţină următoarele documente:

– cerere tip de înscriere în ANEVAR (persoane fizice) vizată de centrul teritorial – click aici;
– certificat de cazier judiciar;
– Curriculum Vitae, redactat în limba română;
– copia diplomei de licenţă;
– copia certificatului de absolvire a cursului de evaluare organizat sau agreat de ANEVAR;
– copia cărţii de identitate.

Membri titulari ANEVAR