Membri corporativi ANEVAR

Membri corporativi ANEVAR – Societati cu statut de membru corporativ Anevar

CONDIŢII ŞI ETAPE NECESARE
pentru acordarea calităţii de membru corporativ ANEVAR

Poate fi membru corporativ persoana juridică română, constituită sub formă de societate comercială, cu sediul în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, care prestează servicii de evaluare şi este interesat în promovarea şi dezvoltarea profesiei de evaluator.
Dobândirea şi  menţinerea calităţii de membru corporativ comportă îndeplinirea următoarelor condiţii:
– să aibă cel puţin un asociat / acţionar sau salariat, membru titular expert evaluator al asociaţiei
– să recunoască şi să respecte statutul asociaţiei şi codul deontologic al profesiei de evaluator.

Conţinutul dosarului pentru acordarea calităţii de membru corporativ ANEVAR este următorul:
– cerere tip pentru persoane juridice însoţită de formularul tip – Anexa la cererea de înscriere (semnată şi ştampilată de preşedintele centrului teritorial în raza căruia îşi are sediul persoana juridică)
– scurtă prezentare a persoanei juridice;
– copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului a persoanei juridice;
– copia – actului constitutiv al persoanei juridice;
– copia contractului individual de muncă înregistrat la I.T.M. (în cazul în care membrul titular expert evaluator este salariatul societăţii);
– copia legitimaţiei pentru cei care au calitatea de membru titular ANEVAR;
– copie după chitanţele care atestă plata cotizaţiei pe anul în curs;

Membri corporativi ANEVAR