Membri aspiranti ANEVAR

Membri aspiranţi ANEVAR

Poate fi membru aspirant ANEVAR orice persoană fizică, indiferent de cetăţenie, naţionalitate, religie, sex sau convingeri politice care se obligă să parcurgă un program de pregătire teoretică şi practică în domeniul evaluării pentru a dobândi competenţe de înţelegere şi rezolvare a problemelor din acest domeniu de activitate.
Calitatea de membru aspirant comportă îndeplinirea următoarelor condiţii:

– absolvirea unei instituţii de învăţământ superior din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene, recunoscută de autorităţile române competente conform legii, care atestă încheierea de către titular a ciclului de studii universitare de licenţă, în domeniile stabilite de Consiliul Director;
lipsa antecedentelor penale;
– absolvirea unui  program de pregătire teoretică şi practică agreat de ANEVAR, în termen de doi ani de la data înscrierii la curs sau absolvirea unei instituţii de învăţământ superior la care să fi promovat cursuri agreate de asociaţie;
– parcurgerea perioadei de stagiu, finalizată cu examen de absolvire, conform regulilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea perioadei de stagiu, în termen de doi ani de la data înscrierii la stagiu
– o bună reputaţie profesională şi morală
– cunoaşterea şi asumarea Statutului ANEVAR, a Codului deontologic al profesiei de evaluator, precum şi a regulamentelor, regulilor şi procedurilor asociaţiei.

Pe perioada desfăşurării programului de pregătire teoretică şi practică, participanţii obţin calitatea de membri aspiranţi şi au posibilitatea să îşi definitiveze cursul, să parcurgă programul de stagiatură şi să susţină examenul de finalizare a stagiaturii, pentru a deveni membri titulari.

Pentru a putea urma cursul de pregătire profesională aspirantul trebuie să achite taxa de înscriere şi cotizaţia pe anul în curs.

Dacă nu se susţine examenul de admitere în primul an, în cel de-al doilea an, înainte de susţinerea examenului, membrul aspirant achită doar cotizaţia aferentă anului respectiv.

Dosarul de înscriere în ANEVAR al membrului aspirant trebuie să conţină următoarele documente:

cerere tip de înscriere în ANEVAR (membri aspiranţi) vizată de centrul teritorial – click aici
certificat de cazier judiciar
Curriculum Vitae (în limba română)
copia diplomei de licenţă
copia certificatului de absolvire a cursului de evaluare organizat sau agreat de ANEVAR
copia cărţii de identitate

Membri aspiranti ANEVAR