Domnului Viorel Muraru – ANEVAR

Domnului Viorel Muraru

Ca urmare a solicitarii dvs, precizam urmatoarele: Cadrul legal al stabilirii valorii impozabile a cladirilor este constituit din Codul fiscal (Titlul IX – Impozite si taxe locale), Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016 si Ghidul de evaluare GEV 500 – Determinarea valorii impozabile a cladirilor, adoptat de ANEVAR in temeiul art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor, aprobata prin Legea nr. 99/2013.

Astfel, din art. 44 din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal rezulta ca, in cazul unei cladiri cu destinatie mixta, aflata in proprietatea persoanelor fizice, la adresa careia este inregistrat un domiciliu fiscal, la care se desfasoara o activitate economica, cand suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului aferent suprafetei folosite in scop nerezidential rezulta din documentatia cadastrala, calculat potrivit art. 457 din Codul fiscal, cu impozitul aferent suprafetei folosite in scop nerezidential, calculat potrivit art. 458 din Codul fiscal.

Conform principiului de baza privind impozitarea cladirilor si anume, estimarea valorii impozabile in functie de tipul (destinatia) cladirii, si in cazul persoanelor juridice care detin cladiri cu destinatie/utilizare mixta, ale caror suprafete cu utilizare rezidentiala, respectiv nerezidentiala rezulta din documentatia cadastrala in mod distinct, se procedeaza in acelasi mod ca in cazul persoanelor fizice, dupa cum urmeaza: valoarea impozabila a suprafetei cu utilizare rezidentiala se determina prin aplicarea Anexei 3 la GEV 500 (adica in conformitate cu 457 din Codul fiscal); valoarea impozabila a suprafetei cu utilizare nerezidentiala se estimeaza prin aplicarea prevederilor GEV 500 si ale Anexei 2 la GEV 500 (adica in conformitate cu prevederea art. 458 a) din Codul fiscal.

Abordarea evaluarii in scopul impozitarii, in cazul contribuabililor persoane juridice, depinde de modul de declarare a suprafetelor. Astfel, exista doua posibilitati: o suprafata cu destinatie nerezidentiala NU este evidentiata distinct in documentatia cadastrala (fara releveu separat) – in acest caz se procedeaza astfel:

■ se determina valoarea impozabila a suprafetei cu utilizare rezidentiala, (suprafata preluata din declaratia contribuabilului), conform Anexa 3 la GEV 500;
■ se estimeaza valoarea impozabila pentru intreaga suprafata a cladirii in ipoteza utilizarii nerezidentiale, conform GEV 500 si Anexa 2 la GEV 500. UAT aplica apoi la aceasta valoare totala cota aferenta suprafetei cu utilizare nerezidentiala declarata de catre contribuabil. o Suprafata cu destinatie nerezidentiala este evidentiata distinct in documentatia cadastrala (cu releveu separat] – in acest caz se procedeaza astfel:
■ se determina valoarea impozabila a suprafetei cu utilizare rezidentiala; (suprafata preluata din declaratia contribuabilului); conform Anexa 3 la GEV 500;
■ se estimeaza valoarea impozabila doar a suprafetei cu utilizare nerezidentiala, conform GEV 500 si Anexa 2 la GEV 500. in cazul evaluarii cladirilor detinute de contribuabili persoane fizice, evaluatorul nu va determina valoarea suprafetei cu utilizare rezidentiala, acest demers revenind in sarcina UAT.

Prin urmare, valoarea impozabila a cladirii cu utilizare mixta in acest caz reprezinta suma celor doua valori determinate prin metodologiile specificate anterior. Aceasta valoare este prezentata in Sinteza raportului de evaluare (Anexa 4 la GEV 500), in cadrul Raportului de evaluare si in Recipisa BIF. Atat in Sinteza raportului de evaluare, cat si in Recipisa BIF este specificat daca pentru acel imobil a fost prezentat cadastru cu evidentierea distincta a suprafetelor, astfel:
a. Daca in Sinteza raportului de evaluare, la sectiunea „Rezultatele evaluarii”, este completat „NU” in coloana „Sursa suprafata” – inseamna ca suprafata cu utilizare nerezidentiala nu reiese distinct din cadastru (nu are releveu distinct), atunci valoarea impozabila din coloana „N” se refera la toata suprafata cladirii, in ipoteza utilizarii nerezidentiale.
b. Daca in Sinteza raportului de evaluare, la sectiunea „Rezultatele evaluarii”, este completat „DA” in coloana „Sursa suprafata” – inseamna ca suprafata cu utilizare nerezidentiala reiese distinct din cadastru (are releveu distinct), atunci valoarea impozabila din coloana „N” se refera doar la suprafata cu utilizare nerezidentiala.
c. Valoarea impozabila declarata in coloana „R” nu este afectata de disponibilitatea cadastrului. Aceasta este determinata pe baza suprafetei declarate de catre contribuabil cu utilizare rezidentiala.

 

Domnului Viorel Muraru – ANEVAR