Anexa H32/2012 Procedura de desfasurare a Primei Adunari generale a filialei UNEAR ANEVAR

Anexa H32/2012

Procedura de desfasurare a Primei Adunari generale a filialei

1. Potrivit art. 27 din Regulamentul de organizare si functionare al filialelor Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania, numita in continuare Uniunea, Consiliul Director al ANEVAR organizeaza Prima Adunare Generala a filialei, numita in continuare Adunarea.

2. Ordinea de zi a Adunarii contine:
2.1. Alegerea Consiliului filialei
2.2. Alegerea delegatilor la Conferinta Nationala

3. Conducerea lucrărilor se va realiza de un membru al Consiliului Director al Uniunii, desemnat de acesta in calitate de presedinte de sedinta.

4. Prima Adunare generală a filialei este formată din membrii titulari ai Uniunii care au domiciliul în circumscripţia teritorială a filialei, respectiv pe raza judeţelor în care se organizează şi funcţionează filiala sau pe raza municipiului Bucureşti, după caz, si care si-au achitat cotizatia pana la data de 30 iunie 2012. Prin grija departamentului de evidenta membri, se vor transmite filialelor tabelele nominale cu membrii filialelor care si-au achitat cotizatia pana la data de 30 iunie 2012 si care au drept de participare si drept de vot la prima adunare generală a filialei.

5. Pentru validitatea deliberărilor Primei Adunări generale a filialei, la prima convocare, este necesară prezenţa a jumătate plus unu din numărul evaluatorilor autorizati cu drept de vot din cadrul filialei, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
La a doua convocare, Adunarea generală a filialei poate să delibereze oricare ar fi numărul celor prezenţi, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii participanţilor.
Daca la prima convocare adunarea generala nu poate fi tinuta din cauza lipsei cvorumului, a doua convocare se poate fixa dupa minim o ora de la data primei convocari.

6. Dupa constatarea indeplinirii cvorumului, presedintele de sedintă solicită Adunarii propuneri pentru alegerea următoarelor comisii necesare pentru desfăsurarea lucrarilor:
6.1. Comisia de redactare a Procesului Verbal formată din 3 membri;
6.2. Comisia de inregistrare si validare a candidaturilor, formată din 3 membri;
6.3. Comisia de validare si numărare a voturilor, formată din 5 membri.

7. Presedintele de sedintă supune Adunarii, prin vot deschis, prin ridicare de mână, alegerea membrilor celor trei comisii.
Alegerea Consiliului filialei

8. Candidaturile se depun individual, pe functii, dupa cum urmeaza:
* presedinte;
* vicepresedinte, care este si viitorul presedinte al filialei;
* 6 membri

9. Consiliul filialei va cuprinde cel puţin un reprezentant din fiecare judeţ component al filialei. Daca nu este depusa nicio candidatura pentru unul sau mai multe judete, locurile din Consiliul Filialei raman vacante, si va fi organizata o noua Adunare generala a filialei in termen de 90 de zile de la data primei Adunari generale a filialei pentru completarea locurilor vacante in Consiliul filialei.

10. Alegerile pentru Consiliu se vor realiza in doua etape.

Etapa 1
Alegerea presedintelui si a vicepresedintelui.

Etapa 2
Alegerea celorlalti membri ai Consiliului Filialei respectand conditia ca in Consiliul Filialei sa fie ales cel putin un reprezentant al fiecarui judet din componenta filialei.

Etapa 1

11. Presedintele de sedintă invita evaluatorii autorizati, membri titulati ai Uniunii din judetele componente ale filialei, indeplinind conditiile de participare la adunare, prezenti în sală, care doresc să fie alesi ca presedinte sau vicepresedinte, să-si depună candidaturile prin completarea formularului de candidatura (Anexa 1).

12. In functie de orarul de desfasurare a Adunarii, presedintele de sedinta supune la vot intervalul de timp si ora limita pana la care se pot depune candidaturile.

13. Candidaturile depuse după expirarea termenului stabilit prin vot deschis de Adunare, nu sunt luate în considerare.

14. Nu sunt acceptate candidaturile prin delegare. Depunerea candidaturilor pentru oricare din funcţiile Consiliului filialei, se face personal, cu respectarea termenului stabilit prin programul Adunarii.

15. O persoana nu poate candida decat pentru o singura functie. In cazul in care Comisia de înregistrare şi validare a candidaturilor va constata candidaturi multiple depuse de o persoana, va solicita celui in cauza sa indice functia pentru care doreste sa candideze si sa depuna cereri de retragere a candidaturii pentru celelalte functii (Anexa 2). In caz de refuz, toate candidaturile acelei persoane sunt declarate invalide.

16. Validarea candidaturilor se face de catre comisia de inregistrare si validare a candidaturilor prin verificarea identitatii candidatului si existenta acestuia in lista membrilor titulari ai filialei cu drept de vot la data adunarii .

17. Comisia de inregistrare si validare a candidaturilor va intocmi un proces verbal in care va specifica nominal candidaturile valide pentru fiecare functie in parte, candidaturile invalidate si va anexa formularele de candidatura care vor fi arhivate.

18. Candidaturile valide pentru fiecare functie in parte vor fi prezentate de catre presedintele de sedinta, pe baza procesului verbal al Comisiei de inregistrare si validare a candidaturilor si vor fi afisate electronic pe un ecran/tabla, vizibil pentru toti participantii, in sala conferintei.

19. Pentru cunoasterea candidatilor de catre participanti, acestia se vor putea adresa Adunarii prezentand atat informatii despre persoana lor cat si motivele pentru care doresc sa candideze.
Fiecare candidat va avea la dispozitie 3 minute pentru prezentare.

20. Buletinele de vot se intocmesc prin grija Consililui Director al Uniunii in calitate de organizator. Buletinele de vot vor purta pe coltul din dreapta sus o stampila cu urmatorul continut: ,,Uniunea Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania, Prima Adunare generala a filialei………,
BULETIN DE VOT PENTRU ALEGEREA CONSILIULUI Filialei”

21. Alegerea se va realiza in doua tururi de scrutin. Buletinele de vot pentru turul I se vor tipari

Uniunea Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania
Prima Adunare Generala a Filialei_____________________din data de________
BULETIN DE VOT
pentru alegerea Presedintelui si a vicepresedintelui
Turul I (respectiv Turul II)
Nr.
crt
.
Functia Numele si prenumele candidatului
caruia i se acorda votul
1 Presedinte
2 Vicepresedinte

22. Buletinele gasite in urna care au alta forma sau culoare decat cele prevazute in prezenta procedura vor fi declarate invalide de catre Comisia de validare si numarare a voturilor.
23. Fiecare participant la conferinta va primi un buletin de vot dupa verificarea identitatii pe baza actului de identitate, sub semnatura de primire in lista participantilor.

24. Votul este direct si secret si se va exprima prin inscrierea cu majuscule a numelui si prenumelui candidatului caruia i se acorda votul, cu stiloul sau cu pixul, in casuta corespunzatoare functiei, in coloana ,,Numele si prenumele candidatului caruia i se acorda votul”. Orice alta modalitate de vot utilizata conduce la anularea buletinului de vor in cauza.

25. Buletinele in care pentru una din functii sunt inscrise numele a mai mult de un candidat sau nu este inscris niciun candidat vor fi considerate voturi nule pentru acea functie. De asemenea sunt considerate nule buletinele de vot in care sunt inscrise numele unei persoane care nu se gaseste pe lista candidaturilor valide.

26. Dupa exprimarea votului, buletinele de vot vor fi introduse in urna personal de catre fiecare participant la adunarea filialei.

27. Comisia de validare si numarare a voturilor va selecta buletinele de vot valide, va număra şi va centraliza voturile exprimate de pe buletinele valide, pentru fiecare candidat, pe functii (voturi pentru). Vor fi considerati alesi pe fiecare functie, candidatii care obtin jumatate plus unu din numarul de voturi valabil exprimate.

28. Pentru functiile la care nici unul din candidati nu intruneste jumatate plus unu din numarul de voturi valabil exprimate, se organizeaza un al doilea tur de scrutin la care participa candidatii clasati pe primele doua locuri. In urma acestui al doilea tur de scrutin, vor fi declarati castigatori candidatii care obtin numarul cel mai mare de voturi pentru fiecare din aceste functii.

29. Comisia de validare si numarare a voturilor va intocmi un proces verbal in care va specifica numarul voturilor valide, numarul voturilor nule precum si functia, numele si prenumele si numarul voturilor „pentru” obtinute de catre fiecare candidat pe functii, declarand candidatii alesi pentru fiecare functie potrivit regulilor din prezenta procedura. Buletinele de vot vor fi anexate la procesul verbal al comisiei de validare si numarare a voturilor si vor fi arhivate.

30. Dupa terminarea numararii voturilor si intocmirea procesului verbal al comisiei de validare

 

Etapa 2

31. Presedintele de sedinta prezinta structura buletinului de vot pentru alegerea membrilor
Consiliului, realizata tinand seama de: (1) rezultatele alegerii presedintelui si a vicepresedintelui si (2) de conditia ca fiecare judet din filiala sa aiba un reprezentant in Consiliul Filialei.

32. Pentru judetul/judetele din care au fost alesi presedintele si vicepresedintele este considerata ca fiind respectata conditia ca judetele in cauza sa aiba un reprezentant in Consiliul Filialei.

33. Prevederile punctelor 20 si 21 sunt valabile si in aceasta etapa, cu mentiunea ca forma buletinului
de vot este urmatoarea:
Uniunea Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania
Prima Adunare Generala a Filialei_____________________
BULETIN DE VOT
pentru alegerea Consiliului Director
Turul I (respectiv Turul II)
Nr.
crt
.
Functia Numele si prenumele candidatului caruia i se acorda votul
1 Membru judetul…
2 Membru judetul…
3 Membru judetul…
4 Membru judetul…
5 Membru judetul…
6 Membru judetul…

34. In buletinul de vot vor fi trecute numele judetelor doar in situatia in care acestea nu au reprezentanti in functia de presedinte sau vicepresedinte.

35. Pentru celelalte pozitii pana la numarul total al acestora (6), dupa nominalizarea judetelor care nu au alesi reprezentanti dupa etapa 1, candidatii eligibili pot apartine oricarui judet din componenta filialei.

36. Prevederile punctelor 12-19 precum si 22-30 sunt valabile si in cadrul Etapei 2.
Alegerea delegatilor la Conferinta Nationala

37. La stabilirea numărului de reprezentanţi ai fiecărei filiale la Conferinţa naţională se ia în considerare numărul total al membrilor titulari ai Uniunii care au domiciliul în circumscripţia teritorială a filialei respective, fără a se lua în calcul membrii Consiliului director în exerciţiu iar pentru numărul astfel rezultat se desemnează câte un reprezentant la 20 de membri titulari.

38. Membrii Consiliului filialei participa de drept la Conferinta Nationala.

39. Nu pot fi desemnaţi reprezentanţi la Conferinţa naţională sau membri ai organelor de conducere ale filialei şi nu au drept de vot, evaluatorii autorizaţi a căror calitate de membru titular al Uniunii este suspendată la data adunării generale a filialei, sau membrii stagiari, membrii inactivi i membrii de onoare.

40. Presedintele de sedinta anunta numarul de reprezentanti ai filialei la Conferinta Nationala precum si numarul reprezentantilor care urmeaza sa fie alesi, dupa deducerea numarului de membri ai Consiliului filialei.

41. Numarul de reprezentanti ai filialei se va prezenta pentru fiecare judet, aplicand prevederile pct 37-38. Daca nu exista candidati din judetele respective care sa acopere numarul necesar de reprezentanti, atunci acesta poate sa fie asigurat prin depunerea candidaturii oricarui membru al filialei indiferent de judetul de provenienta.

42. Candidaturile se depun prin anunt direct in plenul sedintei si vor fi notate pe tabla/videoproiector precum si in procesul verbal al Adunarii. Nu pot candida decat membrii filialei care sunt prezenti la Adunare.
43. Un evaluator autorizat dintr-un judet al filialei nu poate candida pentru functia de reprezentant al unui alt judet numai daca nu au fost consemnate numarul de propuneri necesare care sa acopere numarul reprezentantilor cu evaluatori autorizati din judetul respectiv.

44. Presedintele de sedintă supune Adunarii, prin vot deschis, prin ridicare de mână, alegerea fiecarui candidat la pozitia de reprezentant al filialei la Conferinta Nationala. Se poate vota si in bloc, pentru judetul sau judetele unde numarul candidaturilor propuse este egal cu cel al locurilor eligibile. Vor fi declarate castigatoare persoanele care au intrunit cel mai mare numar de voturi, in limita locurilor disponibile. Numarul de voturi va fi consemnat in procesul verbal.

45. Pentru toate locurile elgibile vor vota toti participantii la Adunare indiferent de judetul de provenienta.

46. Dupa terminarea numararii voturilor si intocmirea procesului verbal al comisiei de validare si numarare a voturilor, presedintele de sedintă prezintă Adunarii  rezultatele votarii.

47. Procesul verbal al Adunarii va fi semnat de catre presedintele de sedinta si de catre membri comisiei de redactare a procesului verbal.
Dupa terminarea lucrarilor, presedintele de sedintă declara inchise lucrarile Adunarii.

Anexa H32/2012 Procedura de desfasurare a Primei Adunari generale a filialei UNEAR ANEVAR