Acte necesare evaluare imobil Bucuresti

I: Societatea noastra doreste sa evalueze un portofoliu de proprietati imobiliare localizate in Bucuresti.
Dorim sa stim care sunt actele necesare evaluarii de imobile.

 

R: Pentru evaluaree proprietăţilor imobiliare sunt necesare copii ale următoarele acte:

– actul care atestă dreptul de proprietate asupra bunului evaluat;
– extrasul de Carte Funciară;
– documentaţia cadastrală vizată ANCPI;
– documentaţia din care să rezulte suprafaţa terenului şi suprafeţele construite desfăşurate si utile ale proprietăţii;
– certificatul de urbanism valid din care să reiasă posibilităţile de dezvoltare (POT, CUT, destinaţie, restricţii etc.)
destinaţie, restricţii etc.) – în cazul terenurilor libere de construcţii.
– alte documente specifice în funcţie de tipul proprietăţii evaluate (avize, autorizaţii etc.).
În cazul în care documentele prezentate nu reflectă situaţia constatată la inspecţie se vor solicita documente suplimentare (autorizaţie de construire/demolare, autorizaţie de funcţionare, raport de expertiză tehnică etc.);

 

Acte necesare evaluare imobil Bucuresti