MDRT – Ministerul Dezvoltarii Regionale si a Turismului

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului,

Adresa: Str. Apolodor nr.17, Sector 5, Bucureşti, Cod: 050741

În baza: ● Ordinului MLPTL nr.550/2003, publicat în M.Of. nr.278/21.04.2003, modificat şi
completat prin Ordinul MDLPL nr.708/2008, publicat în M.Of. nr.418/04.06.2008, Ordinul
MDRL nr.357/2009, publicat în M.Of. nr.368/01.06.2009 şi prin Ordinul MDRL nr.1083/2009,
publicat în M.Of. nr.8/6.01.2010
DOSARELE CE SE DEPUN TREBUIE SĂ AIBĂ URMATORUL CONŢINUT:
1. Cererea scrisă (conform Anexei 1 la Îndrumătorul pentru atestarea auditorilor energetici
pentru clădiri şi instalaţiile aferente aprobat cu Ordinul nr. 550/2003);
2. Dovada naţionalităţii solicitantului: copia actului de identitate, din care să reiasă ultima adresă
şi pe care se va trece numărul de telefon;
3. Copia legalizată a diplomei de absolvire a unui institut de învăţământ superior de specialitatecursuri
de lungă durată-, însoţită de copia legalizată a documentului cuprinzând disciplinele
studiate, precum şi a documentului de recunoaştere / echivalare a diplomei, emis de autoritatea
administraţiei publice centrale române, competente;
4. Documentul de atestare a experienţei profesionale privind natura şi durata activităţii, eliberat
de autoritatea sau de organismul competent al statului membru de origine ori de provenienţă;
5. Memoriul de activitate (conform Anexei 2 la Îndrumătorul pentru atestarea auditorilor
energetici pentru clădiri şi instalaţiile aferente aprobat cu Ordinul MLPTL nr. 550/2003), în
concordanţă cu înregistrările din carnetul de muncă, detaliat în funcţie de specialitatea
solicitată;
6. Două recomandări din partea persoanelor fizice / juridice cu care a colaborat;
7. Documentul prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârşit o infracţiune
/ greşeală profesională gravă; declaraţia se face de către solicitant în faţa unei autorităţi
judiciare ori administrative competente sau, după caz, în faţa unui notar ori a unui organism
profesional calificat al statului membru de origine sau de provenienţă, care eliberează un
certificat ce atestă respectiva declaraţie;
8. Copie după documentul / chitanţa de plată a taxei de examinare;
9. Certificat lingvistic sau orice alt mijloc de probă concludent prin care solicitantul face dovada
cunoaşterii limbii române, necesară exercitării profesiei reglementate pentru clădiri pe
teritoriul României;
10. Trei poze dimensiunea 5 x 4 cm.
Taxa: 150 RON, se achită prin poştă, cu mandat poştal.
Destinatar: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului,
Str. Apolodor nr.17, Sector 5, Bucureşti, Cod: 050741
În contul: RO14TREZ7005003XXX004474 deschis la: Activitate de Trezorerie
şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
Cod Unic de Înregistrare ( C.U.I. ): 26369185
N O T Ă
Eliberarea duplicatelor legitimaţiilor aferente
certificatelor de atestare profesională a specialiştilor în
construcţii se va face de la:
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI
LOCUINŢELOR
DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ÎN CONSTRUCŢII
BD. DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, BUCUREŞTI
PALATUL CFR, POARTA G
de luni până vineri între orele 1100 – 1300

MDRT – Ministerul Dezvoltarii Regionale si a Turismului