Evaluare activelor necorporale – Tipuri de active necorporale

Evaluare activelor necorporale – Tipuri de active necorporale
3.1 În contextul evaluării, în mod similar cu prevederile contabile, un activ necorporal poate fi identificabil sau neidentificabil.
Un activ este identificabil dacă:
• fie este separabil, spre exemplu are capacitatea de a fi separat sau împărţit în cadrul entităţii si vândut, transferat, cedat dreptul lui de folosinţă printr-un contract, închiriat sau schimbat, fie individual, fie împreună cu un contract corespondent, cu un activ sau cu o datorie identificabilă, indiferent dacă entitatea intenţionează să procedeze astfel; fie
• provine dintr-un contract sau din alte drepturi legale, indiferent dacă acele drepturi sunt transferabile sau separabile de entitate sau de alte drepturi si obligaţii.

Citiţi şi despre evaluarea mijloacelor fixe.

Orice activ necorporal neidentificabil, asociat cu o întreprindere sau cu un grup de active este inclus în fondul comercial.

3.2 Activele necorporale identificabile pot fi contractuale sau necontractuale. În cele ce urmează sunt prezentate principalele clase de active necorporale identificabile. În cadrul fiecărei clase, activele pot fi fie contractuale, fie necontractuale.

3.3 Activele necorporale legate de marketing sunt utilizate, în primul rând, în marketingul sau pentru promovarea produselor sau serviciilor. Exemplele includ pe cele redate mai jos, fără a se limita la acestea:

• mărcile de fabrică si de produse, mărcile de servicii, mărcile colective si mărcile de certificare;
• designul comercial (culoarea unică, forma sau designul ambalajului);
• titluri de ziare;
• numele domeniilor de internet; sau
• acorduri de neconcurenţă.
3.4 Activele necorporale legate de client sau de furnizor provin din relaţiile între părţi sau din cunoasterea clienţilor sau furnizorilor. Exemplele includ pe cele redate mai jos, fără a se limita numai la acestea:
• contractele de publicitate, construcţii, management, servicii sau achiziţii;
• acordurile de licenţă si redevenţă;
• contractele de prestări servicii;
• registrele de comenzi;
• contractele de muncă;
• drepturile de utilizare, cum sunt dreptul de a fora si a exploata zăcămintele din subsol, dreptul de a utiliza apa dintr-o sursă de apă, drepturile de survol, drepturile de exploatare forestieră si dreptul de aterizare sau decolare pe un aeroport;
• contractele de franciză;
• relaţiile cu clienţii; sau
• listele de clienţi.
3.5 Activele necorporale legate de tehnologii provin din drepturile contractuale sau necontractuale de a utiliza tehnologia (brevetată sau nebrevetată), bazele de date, formulele, proiectele, programele informatice, procesele sau reţetele.

3.6 Activele necorporale de natură artistică provin din dreptul la beneficii, cum ar fi redevenţele din lucrări artistice: piese de teatru, cărŃi, filme si muzică si din protecţia drepturilor de autor necontractuale.

3.7 Activele necorporale specifice sunt definite si descrise prin caracteristici sau atribute cum ar fi funcţiile lor, poziţia pe piaţă, distribuţia globală, profilul de piaţă, capacitatea si imaginea lor. Aceste caracteristici diferenţiază activele necorporale între ele. De exemplu:
• mărcile produselor alimentare se pot diferenţia prin gust, sursa ingredientelor si calitate; sau
• programele pentru calculator se diferenţiază, în mod uzual, prin referire la specificaţiile lor funcţionale.

3.8 Caracteristicile sau atributele unui activ necorporal includ, fără a se limita numai la acestea, drepturile de proprietate, privilegiile si condiţiile care pot fi atribuite activului în cauză. Drepturile de proprietate, de obicei, sunt conţinute în documente legale si includ, în funcţie de legislaţia aferentă, brevete de invenţie, mărci comerciale si drepturi de autor. Drepturile si condiţiile de proprietate pot fi conţinute într-un contract sau într-un schimb de corespondenţă si pot sau nu pot fi transferabile unui nou proprietar. Totusi, există active necorporale care garantează privilegii fără existenţa unor drepturi de proprietate reale, ca de exemplu, relaţiile cu clienţii si secretele comerciale. Aceste active necorporale nu au neapărat la bază un contract si, totusi, pot fi deţinute de o companie sau o persoană,
care obţin beneficiu economic din deţinerea acestora. O parte importantă a unei evaluări o reprezintă identificarea si raportarea caracteristicilor unui activ necorporal.
3.9 Desi, la un moment dat, pare posibil si adecvat să se evalueze un activ necorporal ca activ individual, în alte cazuri poate fi imposibil sau nepractic să se evalueze un activ necorporal altfel decât în corelaţie cu alte active (corporale sau) necorporale. Poate fi posibil sau practic să se estimeze valoarea activelor necorporale ca active individuale.
Evaluatorul trebuie să documenteze clar, în raportul de evaluare, dacă un activ necorporal a fost evaluat ca activ individual sau împreună cu alteactive. În acest al doilea caz, evaluatorul trebuie să explice de ce este necesar, pentru scopul evaluării, să reunească activul necorporal evaluat cu alt(e) activ(e) si să descrie clar activul sau activele cu care activul necorporal evaluat a(u) fost luat(e) în considerare ca grup.

Evaluare activelor necorporale – Tipuri de active necorporale