Punct de vedere al ANEVAR privind luarea in considerare in calculul valorii de impozitare a evaluarilor realizate in interiorul celor 5 ani pentru persoane fizice, respectiv 3 ani pentru persoane juridice de la precedenta evaluare

PUNCT DE VEDERE AL ASOCIATIEI NATIONALE A EVALUATORILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA PRIVIND LUAREA IN CONSIDERARE IN CALCULUL VALORII DE IMPOZITARE A EVALUARILOR REALIZATE IN INTERIORUL CELOR 5 ANI PENTRU PERSOANE FIZICE, RESPECTIV 3 ANI PENTRU PERSOANE JURIDICE DE LA PRECEDENTA EVALUARE

 

Art. 460 alin. (5) din Codul fiscal, precizeaza expres faptul ca „(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa si poate fi:
a) ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;
b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii; (…)”

In cazul lit. b) nu se precizeaza periodicitatea realizarii acestui raport de evaluare.

In cadrul aceluiasi art. 460, la alin. (6) legiuitorul a prevazut ca „(6)Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta.”, iar la alin. „(8) In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este 5%.”

Din coroborarea celor doua alineate rezulta faptul ca nu se impune realizarea evaluarii dupa 3 ani, ci se stabileste faptul ca, ca in cazul in care nu s-a realizat evaluarea, cota de impozitare este de 5%.
In normele metodologice de aplicare a Codului fiscal se precizeaza ca evaluarea pentru impozitare nu se inregistreaza in situatiile financiare. Astfel, nu mai exista cerinta sa fie evaluata intreaga clasa de active astfel cum prevedea Codul fiscal anterior.

In aceste conditii, punctul de vedere al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania este cel potrivit caruia, in cazul in care s-a realizat o evaluare, inclusiv in interiorul celor 5 ani pentru persoane fizice, respectiv 3 ani pentru persoane juridice de la precedenta evaluare, este conforma cu prevederile Codului fiscal, a normelor acestuia de aplicare si a standardelor de evaluare in vigoare si trebuie avuta in vedere pentru stabilirea impozitului.

Punct de vedere al ANEVAR privind luarea in considerare in calculul valorii de impozitare a evaluarilor realizate in interiorul celor 5 ani pentru persoane fizice, respectiv 3 ani pentru persoane juridice de la precedenta evaluare