Evaluare pentru raportare financiară – Firmă de evaluare Haintz

Societatea Haintz Consulting prestează servicii de evaluare pentru raportare financiară. Rapoartele de evaluare sunt întocmite de experţi evaluatori ANEVAR, care alcătuiesc colectivul evaluatorilor din cadrul Haintz Consulting. Societatea noastră are statut de membru corporativ ANEVAR.

experti raportare financiara

Firma de evaluare Haintz Consulting prestează, de asemenea, servicii de reevaluare pentru raportare financiară (reevaluare active).

Cine poate presta servicii de evaluare pentru raportare financiară?

Rapoartele care prezintă concluzia evaluării pentru raportare financiară trebuie să fie întocmit de către un expert ANEVAR evaluator. Conform standardelor de evaluare, există patru tipuri de experţi evaluatori ANEVAR: evaluatori de întreprinderi (EI), evaluatori de bunuri mobile (EBM), evaluatori de proprietăţi imobiliare (EPI) şi evaluatori de active financiare (EAF). Pentru a putea întocmi un raport de evaluare pentru raportare financiară în cazul evaluării terenului şi construcţiilor este necesară specializarea EPI (Evaluare de proprietăţi imobiliare). Pentru a putea întocmi un raport de evaluare pentru raportare financiară în cazul evaluării echipamentelor este necesară specializarea EBM (Evaluare de bunuri mobile). De asemenea, este recomandat ca experţii evaluatori care realizează raporte de evaluare pentru raportare financiară să aibă, în plus, specializarea EI (Evaluare de întreprinderi). Din cele de mai sus rezultă că nu orice expert evaluator poate să presteze serviciile vizate în articolul de faţă.

În cadrul societăţii Haintz Consulting, rapoartele de evaluare pentru raportare financiară sunt întocmite de către experţi evaluatori autorizaţi pe toate domeniile de evaluare ANEVAR (EPI, EI, EBM, EAF).

Definiţie evaluare pentru raportare financiară

evaluare pentru raportare financiarăEvaluarea sau reevaluarea pentru raportare financiară este solicitată, de regulă, de societăţile a căror situaţii contabile sunt supuse auditului financiar contabil. Spre deosebire de acest tip de evaluare, evaluarea pentru impozitare este, în mod obişnuit, cerută de către direcţiile de impozite şi taxe locale pentru stabilirea cotei de impozitare. Evaluarea în scopuri de raportare financiară reprezintă un domeniu tratat distinct de Standardele Internaţionale de Evaluare.

Serviciile de evaluare pentru raportare financiară sunt apelate pentru  active imobilizate de natura terenului şi construcţiilor, precum şi pentru echipamente. În raportul de evaluare, evaluatorul trebuie să precizeze scopul contabil specific pentru care este cerută evaluarea. De asemenea, în acest proces, evaluatorul trebuie să respecte atât cerinţele standardelor de contabilitate cât şi cele care au legătură cu evaluarea entităţii.

Standardele de Raportare Financiară IFRS, designează totalitatea standardelor recunoscute sau adoptate pentru emiterea situaţiilor periodice privind poziţia financiară a unei entităţi. În general, standardele de raportare financiară anticipează faptul că situaţiile financiare se calculează presupunând ca postulat adevărat principiul continuităţii activităţii. Cu toate acestea, există abaterea de la regula generală, când  managementul fie plănuieşte să lichideze entitatea, fie să înceteze activitatea comercială.
Standardele de raportare financiară trebuie să satisfacă cerinţele ţărilor în dezvoltare sau în curs de industrializare.
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară fac distincţia dintre activele corporale şi cele necorporale. Aceste standarde utilizează în mod frecvent următoarele concepte: valoare justă, valoare amortizabilă, valoare reziduală, proprietăţi imobiliare utilizate de proprietari, investiție imobiliară, valoare contabilă, amortizare, valoare justă minus costurile de vânzare, valoare realizabilă netă, valoare recuperabilă, valuare reevaluată, imobilizări corporale, valoare de utilizare, durată de viaţă utilă.

Etapele premergătoare evaluării pentru raportare financiară cuprind următoarele:

  • Analiza listei de mijloace fixe ce trebuie evaluate
  • Identificarea opţiunii societăţii privind evaluarea la valoarea justă sau alte valori
  • Identificarea elementelor specifice necesare pentru clasificarea activelor (dacă nu este făcută)
  • Stabilirea premizelor evaluării
  • Analiza cerinţelor auditorilor

Evaluare pentru raportare financiară – Firmă de evaluare Haintz
4.3 (86.67%) 6 votes